B4 加油丫,以前我父母都好反對我去外國讀書,但係經過上年,佢哋都變咗,而家仲好讚成呀。 你比啲詳細啲、實質啲嘅規劃佢哋睇,佢哋都會了解到你係認真嘅,唔係玩玩下。